Menu
Your Cart

Terms of purchase

Webshopunkban regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat, vásárlás előtt viszont regisztrálnia kell magát és megadni a kért adatokat. Regisztrációt követően Ön egy aktivációs e-mailt fog kapni, melyet követően már személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

 1. A Magyar Szárazvirág Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció után egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő tette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Magyar Szárazvirág Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.
 2. A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk.
 3. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.
 4. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonra kattintva a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét és árát, ill. egy felugró ablak jelzi, hogy a kiválasztott termék belekerült a virtuális kosárba.
 5. A jobboldali szélső kosárra rákattintva folyamatosan nyomon követheti a kosár tartalmának változásait. Itt láthatja majd a kosár teljes tartalmát.
 6. Amennyiben mindent kiválasztott, ugyanerre a szélső kosárra kell kattintania, amellyel megrendeli a terméke(ke)t. Itt még változtathat a mennyiségeken. A program a változásokat azonnal számolja és mutatja.
 7. Kiválasztás után a "tovább" gombra kattintva léphet tovább. Még itt is változtathat a megrendelt mennyiségeken.
 8. Ugyanitt kell kiválasztani a fizetés és az áruátvétel módját is, amit az Önnek leginkább megfelelőre rákattintva megteheti.
 9. Egyéb információkat a megjegyzés rovatban adhat nekünk.
 10. Innen még további módosításokra visszaléphet.
 11. Amennyiben minden rendben van, kattintson az „Elküld” gombra, ezzel elküldte részünkre a megrendelését, amelyről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk.
 12. Megrendelő megrendelése elküldésével a Magyar Szárazvirág Kft. vásárlójává válik.

VÁSÁRLÁS

Amennyiben Önnek megtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesen átveheti. Amennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban az esetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az esetben a fizetési mód utánvétel vagy előreutalás. Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Ön számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Magyar Szárazvirág Kft. oldalán!

TÁVSZERZŐDÉS

A szerződés tárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Magyar Szárazvirág Kft.(adatok lent részletezve) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, futárszolgálat esetén a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Magyar Szárazvirág Kft. nem iktatja.

ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

A fogyasztó jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen az info@szarazvirag.hu címen, vagy az egyéb elérhetőségeinken. Ebben az esetben a fogyasztót semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben a vásárlás módjánál a fogyasztó csomagküldést választ (postai utánvétel/kiszállítás) és a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg:
A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot a következő címünkre kérjük elküldeni: Magyar Szárazvirág Kft, 6050 Lajosmizse, Gyártelep 6.
Elállás esetén a fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy azt jogszabálynak megfelelően gyakorolta.


Az elállási jog szabályos gyakorlása esetén a Magyar Szárazvirág Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes vételárat , ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A fogyasztó felel az áru jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért.


A fogyasztó nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
A fogyasztó nem jogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll minden kérdésben munkaidőben telefonon vagy e-mailben:

Magyar Szárazvirág Kft.

+36 70 4522040
info@szarazvirag.hu

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG


A jótállás a Polgári Törvénykönyv 6:171. §-a alapján a szerződés, illetve a jogszabály alapján terheli a kötelezettet, amely szerint a kötelezett a jótállási időn belül köteles helytállni a hibás teljesítésért, amely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Magyar Szárazvirág Kft.-t a webáruházban értékesített termékek esetében jogszabály alapján nem terhel jótállási kötelezettség, és ilyen kötelezettség nem képezi a webáruházban történő vásárlás során létrejövő szerződés tartalmát.


A kellékszavatosság a Polgári Törvénykönyv 6:159. §-a alapján a kötelezett hibás teljesítése esetén ad lehetőséget igényérvényesítésre. A fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.
A kellékszavatossági igény a vállalkozással szemben érvényesíthető.
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Magyar Szárazvirág Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban a fogyasztó már köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. A határidő jogvesztő. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

ADATVÉDELEM

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez).

PANASZ, FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSE

A fogyasztó a panaszával, illetve jogvitás helyzetben az alábbi szervekhez fordulhat, illetve az alábbi vitarendezési módokat veheti igénybe:
Békéltető testületek: a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése; a fogyasztó a belföldi lakóhelye, vagy belföldi tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek illetékességi területe és székhelyének postai címe az alábbi (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. melléklete):
1 Békéltető testület neve Békéltető testület székhelye Illetékességi terület
2 Budapesti Békéltető Testület Budapest Budapest
3 Baranya Vármegyei Békéltető Testület Pécs Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye
4 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye
5 Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület
Szeged Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
6 Fejér Vármegyei Békéltető Testület Székesfehérvár Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye
7 Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület
Győr Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye
8 Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Debrecen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
9 Pest Vármegyei Békéltető Testület Budapest Pest vármegye

Európai online vitarendezési platform (OVR): https://webgate.ec.europa.eu/odr

A fogyasztó az OVR-platformon közvetlenül a Magyar Szárazvirág Kft.-vel tudja rendezni a problémát.
Az OVR-platform értesíti a Magyar Szárazvirág Kft.-t a fogyasztó kérelméről. A platformon keresztül közvetlenül is kapcsolatba tud velünk lépni, és online megbeszélést is egyeztethetünk.
A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. A rendszerből mindkét fél bármikor kiléphet.
Ha a fogyasztó kérelmét azonnal elutasítjuk, vagy az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, a fogyasztó a következő lehetőségek közül választhat:
 1. Megpróbálhat vitarendezési testület bevonásával megoldást találni. Ebben az esetben Önnek további 30 napja van, hogy megállapodjon a kereskedővel abban, melyik engedélyezett vitarendezési testülethez forduljanak. Vagy
 2. Megpróbálhat egy másik vitarendezési megoldást – ennek lehetőségeit itt találja.

Polgári per indítása: a fogyasztó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján keresetet terjeszthető elő, amennyiben álláspontja szerint alanyi jogát megsértették.

Vonatkozó jogszabályok:
 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény
 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet
 3. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet


This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.